ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wir erstellen ein Abnahmeprotokoll für die Sicherheitsanlage

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Nach der Durchführung und Analyse der integralen Tests planen wir die Abnahme und Inbetriebnahme. Dafür verwenden wir Türblätter für die verschiedenen Türtypen sowie Checklisten respektive Abnahmeprotokolle für jede einzelne Türe.

Wir legen grossen Wert auf eine saubere Dokumentation der Abnahme, so dass der Betreiber eine störungsfreie Inbetriebnahme erwarten kann.

Beispiel eines Türblattes
Beispiel eines Türblattes