ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Der Kunde hilft mitzuentscheiden

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Nach der Ausarbeitung eines Konzeptes besprechen wir dieses ausführlich mit dem Kunden.

Beschreibung, Analyse und Bewertung
Bei der Evaluation geht es um die Beschreibung, Analyse und Bewertung des vorgeschlagenen Massnahmenkonzeptes. An dieser Stelle werden letzte Änderungen am Konzept vorgenommen.

Nach der abschliessenden Einigung mit dem Kunden wird das Projekt, selbstverständlich nach dem üblichen Angebotsverfahren, ausgelöst.